Top Coffeescript GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
770299?v=3 yusugomori 51 33
6198749?v=3 claudetech 52 32
290782?v=3 tricknotes 53 32
31357?v=3 voqn 54 32
8597982?v=3 ragg- 55 31
3148102?v=3 syon 56 31
1160392?v=3 slaypni 57 30
208512?v=3 sebastibe 58 30
1480739?v=3 zerobase 59 30
149544?v=3 umakoz 60 29
12104?v=3 masuidrive 61 28
1381907?v=3 georgeosddev 62 27
3126484?v=3 hakatashi 63 27
1533421?v=3 sanographix 64 27
811182?v=3 hoo89 65 27
116996?v=3 joker1007 66 27
18009?v=3 tomoya 67 26
557961?v=3 e-jigsaw 68 25
1183484?v=3 pchw 69 25
1712548?v=3 narazaka 70 24
244799?v=3 baotuo 71 24
217503?v=3 mochiz 72 23
509946?v=4 hypercubed 680 22
555645?v=3 yosuke-furukawa 74 22
2124392?v=3 baku89 75 22