Top Elixir GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
1172471?v=3 parroty 1 1532
1436271?v=3 tuvistavie 2 384
21989234?v=3 aeternity 3 234
952100?v=3 ma2gedev 4 231
1728523?v=3 zhyu 5 181
978649?v=3 mururu 6 157
217484?v=4 ikeikeikeike 7 154
2699745?v=3 sebastianszturo 8 153
1641039?v=4 shufo 9 136
1064513?v=3 keichan34 10 98
2364702?v=3 joe-noh 11 53
21734?v=3 jordipolo 12 48
159403?v=3 tatsuya6502 13 45
10890?v=3 niku 14 44
109594?v=3 chatgris 15 39
8780513?v=4 ryo33 16 37
2039987?v=3 yoavlt 17 30
122881?v=3 hirocaster 18 26
1674978?v=3 increments 19 25
2797681?v=3 yodatomato 20 22
6240399?v=3 i2y 21 20
737136?v=3 guofei 22 20
2797681?v=3 deadcheat 23 16
452772?v=3 ne-sachirou 24 15
363932?v=3 restartr 25 15