Top Groovy GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
321266?v=3 int128 1 406
613956?v=4 kt3k 2 222
801987?v=3 ksoichiro 3 214
1269214?v=4 konifar 4 145
78961?v=3 bluepapa32 5 108
471318?v=4 hotchemi 6 91
101800?v=4 gfx 7 65
18579?v=3 nobeans 8 63
59012?v=3 uehaj 9 44
167201?v=3 literalice 10 44
119195?v=3 cookpad 11 43
756311?v=3 rodionmoiseev 12 35
749051?v=3 sys1yagi 13 28
57504?v=3 kiy0taka 14 23
231908?v=3 yamkazu 15 23
126019?v=3 tomorrowkey 16 23
2298281?v=3 nanapi 17 19
735713?v=3 uphyca 18 19
434012?v=3 jggug 19 18
66100?v=4 taichi 20 15
640317?v=3 mike-neck 21 12
25299?v=3 tyama 22 12
1386930?v=3 takahirom 23 10
623724?v=3 grimrose 24 8
2127716?v=3 operando 25 8