Top Hack GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
4454078?v=4 ytake 1 14
1635885?v=3 matsu-chara 2 2
167190?v=3 holyshared 3 1
12716?v=3 yone098 4 1
13742370?v=3 kubotak-is 5 1
26321629?v=4 mazaicrafty 6 0
26321629?v=4 neko74 7 0