Top Hcl GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
111689?v=3 r7kamura 1 62
1545919?v=3 knakayama 2 43
2115470?v=4 freedomofkeima 3 39
1641039?v=4 shufo 4 24
21108?v=3 ento 5 16
4395?v=3 matsuu 6 10
6985802?v=3 minamijoyo 7 8
4252009?v=3 jun06t 8 8
393940?v=3 zembutsu 9 8
928692?v=3 nishigori 10 7
217484?v=4 ikeikeikeike 11 5
321266?v=3 int128 12 5
54254?v=3 tomohiro 13 4
1256183?v=3 tcnksm 14 4
803398?v=3 toshimaru 15 4
22009?v=3 mumoshu 16 4
5179593?v=3 gotokatsuya 17 2
4568191?v=3 voyagegroup 18 2
167201?v=3 literalice 19 2
17197355?v=3 ysku 20 2
17349045?v=3 litencatt 21 2
5920297?v=3 vvatanabe 22 2
4757816?v=3 shinji62 23 1
3738841?v=3 accaman 24 1
1644380?v=3 twinuma 25 1