Top Html GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
4182264?v=3 gsi-cyberjapan 51 67
101800?v=4 gfx 52 67
1261005?v=3 linkeddata 1017 63
41567?v=3 kazuho 54 65
1106666?v=3 fjordllc 55 64
521075?v=3 5509 56 64
8347177?v=3 momdo 57 64
680124?v=3 dtan4 58 61
333658?v=3 magicaltux 59 60
2971112?v=3 mzyy94 60 57
3092?v=3 cho45 61 55
6531717?v=3 http2jp 62 51
150309?v=3 hhatto 63 49
7250215?v=3 yasslab 64 48
2801252?v=4 franciscop 65 47
3098129?v=3 yasuakihonda 66 46
33768?v=3 sonsongithub 67 46
1667893?v=3 ushio 68 45
23315?v=3 kdmsnr 69 45
321266?v=3 int128 70 43
759115?v=3 gam0022 71 43
388007?v=3 to-r 72 43
26263?v=3 tell-k 74 42
3250718?v=3 yyyank 75 41