Top Html GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
4176300?v=3 kokushin 101 25
13247711?v=3 shimaokasonse 102 25
18360?v=3 hitode909 103 24
1835833?v=3 kmc-jp 104 24
929792?v=3 cocteau666 105 24
82461?v=3 cyokodog 107 24
25473?v=3 yoggy 108 24
1150769?v=3 masa0221 109 23
136870?v=3 yamato 110 23
4958641?v=3 byodkm 111 22
19299?v=3 hnakamur 112 22
2211964?v=3 toyjack 113 22
236607?v=3 hikarock 114 21
11863723?v=3 asashiho 116 20
22475733?v=3 prazma 117 20
1142423?v=3 masayuki0812 118 20
396927?v=3 shinriyo 119 20
375258?v=3 itchyny 120 20
46466?v=3 groonga 121 20
145104?v=3 ymotongpoo 122 19
1192751?v=3 atware 123 19
1097799?v=3 toruta39 124 19
959637?v=3 safecast 125 19