Top Java GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
1833474?v=4 wasabeef 1 32279
801987?v=3 ksoichiro 2 8863
1538661?v=3 brettwooldridge 3 7109
1496485?v=3 ogaclejapan 4 6928
2552365?v=3 h6ah4i 5 5221
471318?v=4 hotchemi 6 4287
2410843?v=4 masayukisuda 7 4056
1269214?v=4 konifar 8 3973
7939483?v=3 recruit-lifestyle 9 3608
6405259?v=3 yqritc 10 3364
3354329?v=3 manabu-gt 84 3815
1480480?v=4 kakajika 12 2593
74894?v=3 yusuke 13 2410
770299?v=3 yusugomori 14 2379
1386930?v=3 takahirom 15 2185
13427854?v=4 igreenwood 16 2146
592346?v=3 wizcorp 17 2115
9046837?v=3 nshmura 18 1480
2303078?v=3 codelibs 19 1431
3871115?v=3 kaelaela 20 1368
733131?v=3 coobird 21 1261
1641166?v=3 takahikokawasaki 22 1213
735713?v=3 uphyca 23 1207
5179593?v=3 gotokatsuya 24 1190
1776230?v=3 eneim 25 1176