Top Javascript GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
56996?v=4 jorgebucaran 1 25341
2801252?v=4 franciscop 2 10701
56996?v=3 jbucaran 3 8845
12196621?v=3 openstf 4 7156
825088?v=4 matthew-andrews 5 6920
1013641?v=4 utatti 6 6235
1142423?v=3 masayuki0812 7 5592
8317250?v=3 bucaran 8 4403
1401513?v=4 morishitter 9 3983
74646?v=3 andrewplummer 10 3687
19714?v=4 azu 11 3649
8317250?v=3 brj 12 3281
3368530?v=3 cambecc 13 3215
158075?v=3 mohayonao 14 2899
15363?v=3 gimite 15 2561
4107101?v=3 democracyos 505 2650
10220449?v=4 bokuweb 17 2114
72989?v=4 kazupon 509 2631
4413963?v=3 fritz-c 19 2041
364725?v=3 minikomi 20 1979
96157?v=3 yuku-t 21 1922
39471?v=3 hokaccha 22 1824
1537162?v=3 wanasit 23 1782
2025587?v=3 fnakstad 24 1728
1131567?v=3 shinnn 25 1711