Top Jupyter_notebook GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
1198183?v=3 jrjohansson 1 2118
6737785?v=4 hironsan 2 1441
25563881?v=3 ctgk 3 1203
5807827?v=3 tatsuyah 4 925
6318110?v=3 hardmaru 5 577
1623040?v=3 kazunori279 6 247
1220272?v=4 r9y9 7 219
7121753?v=4 nzw0301 8 176
916653?v=3 chezou 9 137
905683?v=3 bicycle1885 10 87
33194443?v=4 pinto0309 11 85
18679821?v=4 joker316701882 12 66
6754944?v=3 knjcode 13 66
6229475?v=3 akabe 14 60
11978373?v=3 twtygqyy 15 55
20926684?v=4 nyoki-mtl 16 51
398875?v=3 neubig 227 79
1127711?v=3 hido 18 42
544269?v=4 icoxfog417 19 41
1657867?v=3 pixiv 20 38
4880391?v=3 nii-cloud-operation 21 37
166852?v=4 jojonki 22 36
1232918?v=3 ryuichiueda 23 34
11977840?v=3 istellartech 24 33
853567?v=3 takuti 25 30