Top Kotlin GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
4669517?v=4 kittinunf 1 5084
1269214?v=4 konifar 2 401
3897705?v=4 mannodermaus 3 316
471318?v=4 hotchemi 4 300
3675458?v=3 shiraji 5 266
3589344?v=3 r21nomi 6 139
7804631?v=3 chibatching 7 138
1407208?v=3 ttymsd 8 125
749051?v=3 sys1yagi 9 123
1200731?v=3 siosio 10 120
1439687?v=4 kirimin 11 102
654889?v=3 yshrsmz 12 92
1833474?v=4 wasabeef 13 87
885672?v=3 ntaro 14 77
5249113?v=4 pot8os 15 68
19658?v=3 seratch 16 59
228591?v=3 takuji31 17 56
1386930?v=3 takahirom 18 51
1404787?v=3 androhi 19 50
2410843?v=4 masayukisuda 20 39
729101?v=3 sakebook 21 36
7742104?v=3 kazakago 22 35
1316988?v=4 k-kagurazaka 23 34
9051623?v=3 moyuruaizawa 24 33
6598880?v=4 yuyakaido 25 30