Top Makefile GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
547901?v=3 kazuhisya 1 210
22009?v=3 mumoshu 2 184
12196621?v=3 openstf 3 144
990217?v=3 mihailjp 4 130
7510974?v=3 atyenoria 5 90
18560?v=3 dominiek 6 86
5148885?v=3 tatsushid 7 82
738183?v=3 nxhack 8 69
431808?v=3 uetchy 10 31
43029?v=3 satoruhiga 11 30
183648?v=3 syuu1228 12 25
180542?v=3 dae 13 25
6637336?v=3 mackerelio 14 23
1051958?v=3 vim-jp 16 21
6366270?v=4 zchee 17 20
271731?v=3 sfuku7 18 20
65972?v=3 yagitoshiro 19 19
4568191?v=3 voyagegroup 20 18
375258?v=3 itchyny 21 16
53929?v=3 atsushieno 22 16
932136?v=3 keiji 23 15
163226?v=3 kazuki 25 12