Top Perl GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
21084?v=3 tokuhirom 1 2134
46764?v=3 kazeburo 2 917
81858?v=3 yuki-kimoto 3 888
39471?v=3 hokaccha 4 771
41567?v=3 kazuho 5 611
3420?v=3 typester 6 607
1710555?v=4 iberianpig 7 445
5406832?v=3 hachiojipm 8 391
49281?v=3 lestrrat 9 368
398875?v=3 neubig 30 474
3458?v=3 kentaro 11 307
47076?v=3 nekokak 12 306
8991?v=3 naoya 13 304
8465?v=3 motemen 14 269
9108?v=3 hirose31 15 262
101800?v=4 gfx 16 258
67440?v=3 xaicron 17 255
1422834?v=3 moznion 18 200
5257?v=3 dann 19 188
140584?v=3 s-aska 20 187
10682?v=3 yusukebe 21 179
230654?v=3 tagomoris 22 157
3092?v=3 cho45 23 153
598161?v=3 alfasado 24 149
41794?v=3 kan 25 149