Top Perl GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
95721?v=3 taiju 101 21
648437?v=3 matsumoto-r 102 21
74617?v=3 nekoya 103 21
174975?v=3 memememomo 104 20
250407?v=3 koba04 105 20
42099?v=3 miki 106 20
22399?v=3 goodpic 107 20
2319959?v=3 perl-entrance-org 108 19
87649?v=3 aereal 109 19
121447?v=3 hyuki0000 110 19
4456373?v=3 kazu-zamasu 111 19
505230?v=3 karlcow 112 19
315510?v=3 cside 113 18
870716?v=3 uzulla 114 18
9765?v=3 kawanet 116 17
1809065?v=3 adokoy001 117 17
1400101?v=3 skozawa 118 17
49303?v=3 masartz 119 17
26857?v=3 bonnu 120 17
271100?v=3 masasuzu 121 16
68630?v=3 arisawa 122 16
1661151?v=3 blosxom-fanatics 123 16
1128640?v=3 anazawa 124 15
962894?v=3 sekia 125 15