Top Php GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
835251?v=3 hirak 1 3683
103903?v=3 yandod 2 832
54266?v=3 slywalker 3 705
3850359?v=4 hasegawa-tomoki 4 608
91244?v=3 ichikaway 5 535
4454078?v=4 ytake 6 445
761462?v=3 kohkimakimoto 7 444
195038?v=3 chobie 8 441
1482357?v=3 phpmentors-jp 9 436
529021?v=3 koriym 10 425
855338?v=3 suin 11 350
565839?v=3 satooshi 12 350
465132?v=3 kjdev 13 288
309946?v=4 miya0001 14 266
5616626?v=4 zachleigh 15 233
1624614?v=3 megumiteam 16 221
100564?v=4 nojimage 17 218
514294?v=3 hissy 18 218
57114?v=4 k1low 19 215
24568?v=3 predominant 21 197
3408158?v=3 michaeluno 22 193
1908815?v=3 torounit 23 184
6022969?v=4 liaoziyang 24 175
1094306?v=4 inc2734 25 170