Top Php GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
88324?v=3 shin1x1 26 168
132000?v=3 sizuhiko 27 164
53834?v=3 makotokw 28 164
821958?v=3 jrmadsen67 29 159
4950710?v=3 jumilla 30 159
90656?v=3 kawahara 31 150
864041?v=3 ngmy 32 150
1211058?v=3 whizark 33 150
111285?v=3 brtriver 34 147
848666?v=3 fetus-hina 35 133
191297?v=3 hiromi2424 36 131
194425?v=3 fusic 37 129
19870?v=3 fujimoto 38 123
1412630?v=4 nao-pon 39 122
2023052?v=3 neoxygen 732 139
1274792?v=3 klab 41 118
215381?v=3 dounokouno 42 115
241542?v=3 yuya-takeyama 43 114
45742?v=3 tkyk 44 113
284778?v=4 polidog 45 110
4360663?v=4 ttskch 46 109
27299?v=4 nov 47 109
296615?v=3 77web 48 107
1117087?v=3 jamband 49 99
468?v=3 zh 50 92