Top Processing GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
2124392?v=3 baku89 1 318
343936?v=3 keijiro 2 148
3130075?v=3 kctess5 3 46
203046?v=3 onk 4 44
363294?v=3 tado 5 30
1988660?v=3 naoyashiga 6 5
2801252?v=4 franciscop 7 5
5988574?v=3 arcoyk 8 4
16981810?v=3 creativevisualization 9 4
3518727?v=3 ynbr 10 4
1657568?v=3 hrkd 11 4
7844335?v=3 patchgi 12 3
2045015?v=3 alvarohub 13 3
6318110?v=3 hardmaru 14 3
14113526?v=3 ryosukecla 15 2
25473?v=3 yoggy 16 2
18462305?v=3 asteriskx 17 2
1937287?v=3 tanitta 18 2
837025?v=3 insideout10 189 3
207142?v=4 otl 20 2
12393410?v=3 matatsuna 21 2
5352478?v=3 hayashikun 22 2
1675471?v=3 hine 23 2
630207?v=3 roundrop 24 2
606989?v=3 uniba 25 2