Top Python GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
1269088?v=3 doloopwhile 26 554
14338?v=3 shuyo 27 534
544269?v=4 icoxfog417 28 514
15135624?v=4 shiba24 29 503
6022969?v=4 liaoziyang 30 470
991515?v=4 neka-nat 31 441
172570?v=3 nineties 32 441
18679821?v=4 joker316701882 33 426
689453?v=3 studio-ousia 34 390
916653?v=3 chezou 35 308
5693644?v=3 leetenki 36 307
5564044?v=4 c-bata 37 297
544478?v=3 foosoft 38 262
426342?v=3 ikuyamada 39 261
2078082?v=3 adilmoujahid 40 245
89725?v=3 kfdm 41 239
15853190?v=3 hiroharu-kato 42 238
6404804?v=3 jpcertcc 43 236
1628214?v=3 tkmru 44 231
2115470?v=4 freedomofkeima 45 227
2672095?v=3 minorua 46 224
1818935?v=3 rcmdnk 47 221
11978373?v=3 twtygqyy 48 219
415278?v=3 nakagami 49 212
2349794?v=3 dsanno 50 210