Top Python GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
1407557?v=3 michiya 51 208
2193380?v=3 hde 52 197
2492796?v=3 recruit-tech 53 197
4965180?v=3 masasin 54 192
1684732?v=3 ugo-nama-kun 55 192
1124024?v=3 kuniwak 56 190
719901?v=3 aidiary 57 189
2400550?v=3 uptimejp 58 188
5351911?v=3 ciscorn 59 181
1162739?v=3 saitoha 60 179
98387?v=3 marcan 61 178
8448120?v=3 ks888 62 177
166852?v=4 jojonki 63 168
70106?v=4 ssato 64 167
1160392?v=3 slaypni 65 164
748828?v=3 tk0miya 66 161
1468181?v=3 hkwi 67 158
1198183?v=3 jrjohansson 68 157
687233?v=3 k0sukey 69 153
5425726?v=3 narenaryan 78 414
295521?v=3 satojkovic 71 150
404610?v=3 tatsuhiro-t 72 149
1121616?v=3 hermanschaaf 73 147
199592?v=3 methane 74 145
467255?v=3 pyyoshi 75 145