Top Python GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
1407557?v=3 michiya 51 208
2193380?v=3 hde 52 197
2492796?v=3 recruit-tech 53 197
4965180?v=3 masasin 54 192
1684732?v=3 ugo-nama-kun 55 192
1124024?v=3 kuniwak 56 190
719901?v=3 aidiary 57 189
2400550?v=3 uptimejp 58 188
5351911?v=3 ciscorn 59 181
1162739?v=3 saitoha 60 179
98387?v=3 marcan 61 178
8448120?v=3 ks888 62 177
166852?v=4 jojonki 63 168
70106?v=4 ssato 64 167
5164000?v=4 himkt 65 166
1160392?v=3 slaypni 66 164
2696321?v=4 yuki-koyama 67 163
748828?v=3 tk0miya 68 161
1468181?v=3 hkwi 69 158
1198183?v=3 jrjohansson 70 157
687233?v=3 k0sukey 71 153
5425726?v=3 narenaryan 79 414
295521?v=3 satojkovic 73 150
404610?v=3 tatsuhiro-t 74 149
1121616?v=3 hermanschaaf 75 147