Top Python GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
233706?v=3 mblondel 76 142
270925?v=3 naokazuterada 77 141
564612?v=3 shibukawa 78 140
4987327?v=3 hiroshiba 79 139
22028884?v=3 chunml 81 138
17442431?v=3 shirosaidev 82 138
17924227?v=3 hirofumi0810 83 135
1023695?v=3 odashi 84 134
854049?v=3 hirokiky 85 133
12949683?v=4 ljvmiranda921 86 131
1274792?v=3 klab 87 129
10173988?v=3 masazi 88 128
4488402?v=3 crftwr 89 128
131779?v=3 yagays 90 127
31154834?v=4 merkremont 91 127
10726958?v=3 dbln 93 127
49721?v=3 poswald 94 126
19618?v=3 n0ts 95 126
505230?v=3 karlcow 96 125
780831?v=4 ikegami-yukino 97 125
596045?v=3 openembedded 1280 255
8858287?v=3 fukatani 99 119
740604?v=3 jubatus 100 119