Top Python GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
199592?v=3 methane 76 145
467255?v=3 pyyoshi 77 145
233706?v=3 mblondel 78 142
270925?v=3 naokazuterada 79 141
564612?v=3 shibukawa 80 140
4987327?v=3 hiroshiba 81 139
22028884?v=3 chunml 83 138
17442431?v=3 shirosaidev 84 138
17924227?v=3 hirofumi0810 85 135
1023695?v=3 odashi 86 134
854049?v=3 hirokiky 87 133
12949683?v=4 ljvmiranda921 88 131
1274792?v=3 klab 89 129
10173988?v=3 masazi 90 128
4488402?v=3 crftwr 91 128
131779?v=3 yagays 92 127
31154834?v=4 merkremont 93 127
10726958?v=3 dbln 95 127
49721?v=3 poswald 96 126
19618?v=3 n0ts 97 126
505230?v=3 karlcow 98 125
780831?v=4 ikegami-yukino 99 125
596045?v=3 openembedded 1280 255