Top Python GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
688326?v=3 dvcrn 101 119
27487010?v=4 lyakaap 102 118
1555170?v=3 djour 103 117
63651?v=3 yyuu 104 111
184632?v=3 upa 105 110
8927943?v=3 takiyu 106 110
5741303?v=4 matthew-z 107 108
770299?v=3 yusugomori 108 106
28708086?v=3 cydonia999 109 105
275284?v=3 kyamaguchi 110 104
1050212?v=3 miquelcampos 111 103
1160927?v=3 pinae 112 102
29356108?v=4 hirokinakahara 113 100
207142?v=4 otl 114 99
78990?v=3 oinume 115 99
1696302?v=3 sinhrks 116 98
333861?v=3 tkamishima 117 98
1038163?v=3 waidotto 118 97
5164000?v=4 himkt 119 96
4560264?v=4 marcy-terui 120 96
8199616?v=3 ishikota 121 95
1610921?v=3 karesansui 122 95
60039?v=3 bemmu 123 94
8927200?v=3 datalad 124 93
498788?v=3 laysakura 125 92