Top Python GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
596045?v=3 openembedded 1280 255
8858287?v=3 fukatani 102 119
740604?v=3 jubatus 103 119
688326?v=3 dvcrn 104 119
27487010?v=4 lyakaap 105 118
1555170?v=3 djour 106 117
6745370?v=4 ynqa 107 112
63651?v=3 yyuu 108 111
184632?v=3 upa 109 110
8927943?v=3 takiyu 110 110
5741303?v=4 matthew-z 111 108
770299?v=3 yusugomori 112 106
6761819?v=4 satopirka 113 105
28708086?v=3 cydonia999 114 105
275284?v=3 kyamaguchi 115 104
1050212?v=3 miquelcampos 116 103
1160927?v=3 pinae 117 102
29356108?v=4 hirokinakahara 118 100
207142?v=4 otl 119 99
78990?v=3 oinume 120 99
1696302?v=3 sinhrks 121 98
333861?v=3 tkamishima 122 98
1038163?v=3 waidotto 123 97
4560264?v=4 marcy-terui 124 96
8199616?v=3 ishikota 125 95