Top Python GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
498788?v=3 laysakura 126 92
22191150?v=3 dhgrs 127 92
3879440?v=3 levelfour 128 92
26536?v=3 mumumu 129 91
26263?v=3 tell-k 130 90
97572?v=3 utahta 131 90
12031802?v=3 tadax 132 90
853567?v=3 takuti 133 89
8392982?v=4 iwasaki-kenta 134 87
191245?v=3 hillbig 135 87
740680?v=3 unnonouno 136 85
1525592?v=3 mitsuse 137 85
973161?v=3 kmn 138 84
471923?v=3 ogom 139 84
16088?v=3 takano32 140 81
16890892?v=3 tsudalab 141 81
429230?v=3 has207 142 81
9206396?v=3 tmu-nlp 143 80
49289?v=3 ianlewis 144 79
2537863?v=3 syngan 145 79
82332?v=3 yokawasa 146 78
177213?v=4 shirou 147 77
2696321?v=4 yuki-koyama 148 77
198198?v=3 xcir 149 77
287255?v=4 nagadomi 150 75