Top Python GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
43034?v=3 peo3 151 74
49910?v=3 mkouhei 152 72
2392750?v=3 ntddk 153 72
10356688?v=4 pkdn 154 71
123720?v=4 miurahr 155 70
7865331?v=3 minhpqn 156 70
1189580?v=3 stephane-caron 157 69
1681251?v=3 gengo 158 69
1444601?v=3 kunihikokido 159 68
471318?v=4 hotchemi 160 68
13596991?v=3 seccon 161 68
861563?v=3 farseerfc 162 67
489444?v=3 nu774 163 67
7960870?v=3 ikki407 164 66
149772?v=3 yono 165 65
6328035?v=3 k2kobayashi 166 65
10111?v=4 mattn 167 64
1556493?v=3 tatsy 168 64
1870091?v=3 myuon 169 64
22779813?v=4 kan-bayashi 170 63
15713?v=3 michilu 171 61
1088786?v=3 atsuoishimoto 173 60
217484?v=4 ikeikeikeike 174 58
27678705?v=4 ykamikawa 175 57