Top Python GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
198198?v=3 xcir 151 77
287255?v=4 nagadomi 152 75
43034?v=3 peo3 153 74
49910?v=3 mkouhei 154 72
2392750?v=3 ntddk 155 72
10356688?v=4 pkdn 156 71
123720?v=4 miurahr 157 70
7865331?v=3 minhpqn 158 70
1189580?v=3 stephane-caron 159 69
1681251?v=3 gengo 160 69
1444601?v=3 kunihikokido 161 68
471318?v=4 hotchemi 162 68
13596991?v=3 seccon 163 68
861563?v=3 farseerfc 164 67
489444?v=3 nu774 165 67
7960870?v=3 ikki407 166 66
149772?v=3 yono 167 65
6328035?v=3 k2kobayashi 168 65
10111?v=4 mattn 169 64
1556493?v=3 tatsy 170 64
1870091?v=3 myuon 171 64
22779813?v=4 kan-bayashi 172 63
15713?v=3 michilu 173 61
1088786?v=3 atsuoishimoto 175 60