Top Ruby GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
44209?v=3 nahi 26 779
648437?v=3 matsumoto-r 27 745
12104?v=3 masuidrive 28 711
1674978?v=3 increments 29 667
96322?v=3 recurser 30 638
183523?v=3 kmuto 31 631
706434?v=3 ryotarai 32 604
9128?v=3 youpy 33 583
608755?v=3 sue445 34 569
25582?v=3 ashbb 35 562
20384?v=3 mirakui 36 521
1185119?v=3 genshin 37 501
82371?v=3 willnet 38 478
31941?v=3 ucnv 39 442
3959?v=4 mrkn 40 440
8465?v=3 motemen 41 433
236549?v=3 cxn03651 42 429
18207?v=3 yohasebe 43 416
720574?v=3 asakusarb 44 415
3458?v=3 kentaro 45 395
66374?v=3 esminc 46 395
19658?v=3 seratch 47 379
1476952?v=3 diasks2 48 377
8991?v=3 naoya 49 374
32117?v=3 k-tsj 50 374