Top Ruby GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
147051?v=3 giginet 76 272
535718?v=3 huydx 77 271
9023?v=3 constellation 78 270
1030053?v=3 wantedly 79 264
6679325?v=3 makenowjust 80 263
19625?v=4 banyan 81 261
803398?v=3 toshimaru 82 254
1708980?v=3 pepabo 83 253
23956?v=3 suer 84 253
75448?v=3 sanemat 85 252
26023?v=3 masarakki 86 252
37822?v=3 riywo 87 252
80378?v=3 kiyoka 88 252
3419?v=3 moro 89 251
65746?v=3 tdtds 90 247
239347?v=3 tdiary 91 247
63651?v=3 yyuu 92 246
95230?v=3 axsh 93 245
140553?v=3 masui 94 242
4876?v=3 genki 95 233
468?v=3 zh 96 230
91011?v=3 udzura 97 225
43188?v=3 matadon 98 220
20346?v=3 macks 99 220
935310?v=3 ksss 100 216