Top Ruby GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
3092?v=3 cho45 101 216
1657867?v=3 pixiv 102 214
10236?v=3 knu 103 212
10515?v=3 kyanny 104 211
2363?v=3 darashi 105 209
203015?v=3 drecom 106 209
112881?v=3 todesking 107 207
710216?v=3 oti 108 206
606549?v=3 mokemokechicken 109 205
193461?v=3 mitukiii 110 202
4395?v=3 matsuu 111 202
19767674?v=3 haconiwa 112 200
222183?v=3 youchan 113 198
90067?v=3 tily 114 195
2311539?v=3 kyuden 115 195
309329?v=3 namusyaka 116 193
1703556?v=3 aamine 117 193
17398?v=3 melborne 118 185
1054963?v=3 emacs-jp 119 185
19321?v=3 miura1729 120 183
1041857?v=3 fukayatsu 121 180
1391?v=3 ashchan 122 179
6022969?v=4 liaoziyang 123 179
5565?v=3 kuroda 124 178
73532?v=3 imasahiro 125 178