Top Rust GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
111625?v=3 kintaro 1 1616
914805?v=3 lloydmeta 2 343
164213?v=3 gifnksm 3 331
7354350?v=3 ubnt-intrepid 4 222
6745370?v=4 ynqa 5 216
181413?v=3 sile 6 177
2589397?v=4 rail44 7 132
1021506?v=4 fulmicoton 8 127
1833474?v=4 wasabeef 9 116
10220449?v=4 bokuweb 10 115
710011?v=3 dwango 11 84
4331004?v=4 dalance 12 80
1608997?v=3 kenz-gelsoft 13 80
1330045?v=3 mopp 14 64
4434568?v=3 keens 15 61
1640460?v=3 likr 16 58
823277?v=3 rhysd 17 50
2311662?v=3 nullpo-head 18 45
1246590?v=3 lo48576 19 38
207142?v=4 otl 20 38
22321?v=3 uasi 21 35
375258?v=3 itchyny 22 35
69755?v=3 eagletmt 23 32
648437?v=4 matsumotory 24 29
861563?v=3 farseerfc 25 28