Top Scala GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
264469?v=3 tototoshi 1 1184
914805?v=3 lloydmeta 2 985
1642319?v=3 yahoojapan 3 961
10933561?v=4 nwtgck 4 915
19658?v=3 seratch 5 760
389787?v=3 xuwei-k 6 608
462626?v=3 nulab 7 503
1192751?v=3 atware 8 344
710011?v=3 dwango 9 341
3786212?v=3 bizreach 10 339
1627811?v=3 aselab 11 330
22009?v=3 mumoshu 12 257
1262492?v=3 m3dev 13 157
97326?v=3 kmizu 14 125
10095?v=3 ngocdaothanh 15 118
116721?v=3 akisaarinen 16 118
1548925?v=3 okumin 17 113
132569?v=3 tarao 18 109
552760?v=3 halcat0x15a 19 103
24870?v=3 okomok 20 102
4147492?v=3 ponkotuy 21 91
1523515?v=3 yu-iskw 22 80
657642?v=3 okapies 23 79
112881?v=3 todesking 24 75
911952?v=3 pocketberserker 25 68