Top Scala GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
264469?v=3 tototoshi 1 1184
914805?v=3 lloydmeta 2 985
1642319?v=3 yahoojapan 3 961
19658?v=3 seratch 4 760
389787?v=3 xuwei-k 5 608
462626?v=3 nulab 6 503
1192751?v=3 atware 7 344
710011?v=3 dwango 8 341
3786212?v=3 bizreach 9 339
1627811?v=3 aselab 10 330
22009?v=3 mumoshu 11 257
1262492?v=3 m3dev 12 157
97326?v=3 kmizu 13 125
10095?v=3 ngocdaothanh 14 118
116721?v=3 akisaarinen 15 118
1548925?v=3 okumin 16 113
132569?v=3 tarao 17 109
552760?v=3 halcat0x15a 18 103
24870?v=3 okomok 19 102
4147492?v=3 ponkotuy 20 91
1523515?v=3 yu-iskw 21 80
657642?v=3 okapies 22 79
112881?v=3 todesking 23 75
911952?v=3 pocketberserker 24 68
18634?v=3 yuroyoro 25 65