Top Shell GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
1818935?v=3 rcmdnk 26 207
8317250?v=3 brj 27 195
58771?v=3 aespinosa 28 186
3077956?v=3 jshimko 29 182
76955?v=3 mollifier 30 178
18634?v=3 yuroyoro 31 168
11857?v=3 znz 32 164
230654?v=3 tagomoris 33 161
46764?v=3 kazeburo 34 159
2066707?v=3 noppefoxwolf 515 156
148255?v=3 gnurou 36 155
309946?v=4 miya0001 37 145
29954265?v=4 yuk7 38 132
855338?v=3 suin 39 130
169348?v=3 bleis-tift 40 129
76867?v=3 hansode 41 124
771581?v=3 t-matsuo 42 124
4395?v=3 matsuu 43 120
560280?v=3 mhiramat 44 120
121048?v=3 iwata 45 119
289209?v=3 fumiyas 46 114
1348959?v=3 hfm 47 107
1641039?v=4 shufo 48 107
32509?v=3 sorccu 49 105
1304020?v=3 moomindani 50 105