Top Shell GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
1818935?v=3 rcmdnk 26 207
8317250?v=3 brj 27 195
33194443?v=4 pinto0309 28 194
58771?v=3 aespinosa 29 186
3077956?v=3 jshimko 30 182
76955?v=3 mollifier 31 178
18634?v=3 yuroyoro 32 168
11857?v=3 znz 33 164
230654?v=3 tagomoris 34 161
46764?v=3 kazeburo 35 159
2066707?v=3 noppefoxwolf 514 156
148255?v=3 gnurou 37 155
309946?v=4 miya0001 38 141
29954265?v=4 yuk7 39 132
855338?v=3 suin 40 130
169348?v=3 bleis-tift 41 129
76867?v=3 hansode 42 124
771581?v=3 t-matsuo 43 124
4395?v=3 matsuu 44 120
560280?v=3 mhiramat 45 120
121048?v=3 iwata 46 119
289209?v=3 fumiyas 47 114
1348959?v=3 hfm 48 107
32509?v=3 sorccu 49 105
1304020?v=3 moomindani 50 105