Top Shell GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
1348959?v=3 tacahilo 76 66
124713?v=3 gongo 78 63
1713047?v=3 lewuathe 79 63
801987?v=3 ksoichiro 80 62
2181308?v=3 acromusashi 81 62
1232918?v=3 ryuichiueda 82 60
1276466?v=3 yasushiyy 83 59
1375097?v=3 aostanin 84 59
1097100?v=3 penguin2716 85 59
606793?v=3 akagisho 86 56
19714?v=4 azu 87 56
8078429?v=3 shushutochako 88 53
11989370?v=3 tarosky 89 52
965143?v=3 osmfj 90 50
718236?v=3 glidenote 91 49
5917863?v=3 ytet5uy4 92 49
125332?v=3 vvakame 93 49
733288?v=4 higebu 94 48
1404689?v=3 jedipunkz 95 47
162862?v=3 minimum2scp 96 47
6229475?v=3 akabe 97 46
231908?v=3 yamkazu 98 46
54254?v=3 tomohiro 99 45
346598?v=3 hakobera 100 45