Top Swift GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
1019875?v=3 onevcat 1 17629
2552214?v=3 philackm 2 8241
587614?v=4 shu223 3 11687
2082134?v=4 marty-suzuki 4 7089
40610?v=3 kishikawakatsumi 5 5640
7347118?v=4 ra1028 6 5475
2075801?v=3 entotsu 7 4670
2039987?v=3 yoavlt 8 4562
1751755?v=3 nghialv 9 4269
8502419?v=4 btrn 26 4015
34238383?v=4 claney 1 3912
33814886?v=4 carlosengr 12 3830
1631488?v=3 dekatotoro 13 3648
4679138?v=3 okmr-d 14 3593
2082134?v=3 szk-atmosphere 15 3069
8734755?v=3 shoheiyokoyama 16 2967
5707132?v=3 kyoheig3 17 2896
413899?v=3 naoty 18 2862
7313406?v=3 ytakzk 19 2540
6880730?v=3 yukiasai 20 2477
882822?v=4 nirma 21 2410
1888355?v=3 muukii 22 2287
3029684?v=3 johnestropia 23 2168
4506500?v=3 thii 24 1922
810189?v=3 shogo4405 25 1716