Top Typescript GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
823277?v=3 rhysd 1 3474
6022672?v=4 idiotwu 2 1569
4439005?v=4 syuilo 3 894
161707?v=3 jamesknelson 5 729
5625395?v=3 kaorun343 6 605
125332?v=3 vvakame 7 549
404356?v=3 ahomu 8 477
32003421?v=4 bitrinjani 9 442
1262998?v=3 quramy 10 398
13316015?v=4 pocka 11 290
3143368?v=3 falsandtru 12 288
1529180?v=4 lacolaco 14 245
1529180?v=3 laco0416 15 226
19714?v=4 azu 16 205
1060011?v=3 74th 17 171
10719495?v=4 acro5piano 18 162
1221346?v=4 bouzuya 19 146
2124392?v=3 baku89 20 124
5629366?v=3 3846masa 21 123
6993514?v=4 potato4d 22 120
5737736?v=3 sraoss 23 116
163226?v=3 kazuki 24 113
6753465?v=3 jaychase 25 103