Top Vim_script GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
10111?v=4 mattn 1 5010
375258?v=3 itchyny 2 4301
823277?v=3 rhysd 3 2359
1742?v=3 kana 4 1837
3797062?v=3 haya14busa 5 1314
1262998?v=3 quramy 6 843
546312?v=3 lambdalisue 7 731
1051958?v=3 vim-jp 8 719
1492050?v=3 dyng 31 703
602961?v=3 cocopon 10 577
348382?v=3 cohama 11 482
68940?v=3 hail2u 12 458
56591?v=3 heavenshell 13 419
155205?v=3 t9md 14 393
69755?v=3 eagletmt 15 344
76614?v=3 tacahiroy 16 312
544478?v=3 foosoft 17 163
87649?v=3 aereal 18 157
468368?v=3 koron 19 152
9594376?v=4 maxmellon 20 148
26263?v=3 tell-k 21 144
1710555?v=4 iberianpig 22 131
255021?v=3 sgur 23 130
718236?v=3 glidenote 24 118
116996?v=3 joker1007 25 73