Top Viml GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
10111?v=4 mattn 1 2979
1742?v=3 kana 2 981
3797062?v=3 haya14busa 3 786
8465?v=3 motemen 4 658
823277?v=3 rhysd 5 540
155205?v=3 t9md 6 475
69755?v=3 eagletmt 7 455
1532265?v=3 yuratomo 8 293
546312?v=3 lambdalisue 9 286
468368?v=3 koron 10 272
236105?v=3 h1mesuke 11 233
864041?v=3 ngmy 12 213
42623?v=3 basyura 13 182
1051958?v=3 vim-jp 14 159
1595779?v=3 rbtnn 15 142
56591?v=3 heavenshell 16 141
255021?v=3 sgur 17 133
303372?v=3 deris 18 120
9748?v=3 tsukkee 19 115
1941428?v=3 amdt 20 115
1688137?v=3 alpaca-tc 102 107
1422834?v=3 moznion 22 95
3213998?v=3 miyakogi 23 95
293037?v=3 kmnk 24 91
602961?v=3 cocopon 25 89