Top Viml GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
5918353?v=3 yn0314 1801 0
5841649?v=3 xrandomwalk 1802 0
5799393?v=3 yaitaimo 1803 0
5773210?v=3 lisabug 1804 0
5770480?v=3 ykws 1805 0
5709702?v=3 andcode365 1806 0
5697667?v=3 godriccao 1807 0
5656012?v=3 ksoda 1808 0
5655861?v=3 6temes 1809 0
5638269?v=3 skatsuta 1810 0
5627119?v=4 arayaryoma 1811 0
5615266?v=3 youdays 11165 0
5594726?v=3 jprekz 1813 0
5575203?v=3 canonxex 1814 0
5572694?v=3 us10096698 1815 0
5495571?v=3 sugim0t0 1817 0
5491893?v=3 a-beco 1818 0
5464600?v=3 m-toyoda 1819 0
5460054?v=3 937 1820 0