Top Javascript GitHub developers in MalaysiaUsername Country rank Stars
1588232?v=4 satnami 76 8
5536948?v=3 ruskakimov 77 8
1497497?v=3 samscholefield 78 8
10282105?v=3 jiashengc 79 8
80779?v=3 sweemeng 80 8
7941054?v=3 aaronkow 81 8
3667952?v=3 izuddinhelmi 82 8
16730750?v=3 greenroom-my 83 8
9742698?v=3 shadahm 84 8
461079?v=3 kayrules 85 8
427931?v=4 lautiamkok 86 7
671986?v=3 stanfeldman 87 7
2655050?v=3 herksaw 88 7
5622951?v=3 cylim 89 7
945817?v=3 fadrizul 90 7
517395?v=3 lowks 91 7
424392?v=4 amree 92 7
12872191?v=3 irshulx 93 7
449301?v=3 althafhameez 94 7
562130?v=3 h4ck4life 95 6
275206?v=3 kievechua 96 6
13563834?v=4 weikee94 97 6
110264?v=3 tmlee 98 6
3806597?v=3 ivan-loh 99 6
17457535?v=3 nisalikularatne 100 6