Top Javascript GitHub developers in MalaysiaUsername Country rank Stars
19627429?v=3 akim95 101 6
39821?v=3 victorgoh 102 6
2368682?v=3 myteksi 103 5
9411705?v=4 chinloongtan 104 5
4226956?v=3 yihangho 105 5
22156487?v=4 kukuandroid 106 5
2631784?v=4 ramadhanamizudin 107 5
898384?v=3 faizhasim 108 5
269?v=3 kamal 109 5
6571?v=3 kematzy 110 5
25998992?v=3 mounicmadiraju 111 5
6721317?v=3 pltchuong 112 5
24475030?v=3 faraco 113 5
5859229?v=3 rainforestnet 114 5
6095903?v=3 leonardykris 115 5
324418?v=3 leesiongchan 116 4
116353?v=3 k4ml 117 4
1287077?v=3 jstonne 118 4
5682810?v=3 fucntion 119 4
6874904?v=3 owidat 120 4
3680125?v=3 aimanbaharum 121 4
1235728?v=3 inigoconsulting 122 4
13582452?v=3 iflix-letsplay 123 4
325326?v=3 smallroomlabs 124 4
29261410?v=4 forceror 125 4