Top Swift GitHub developers in MalaysiaUsername Country rank Stars
12518061?v=4 fahidattique55 1 2111
181110?v=3 fahimf 2 1566
1943839?v=3 voyage11 3 70
5416242?v=3 datomnurdin 4 52
28749333?v=3 leekahseng 5 45
34949177?v=4 johnik703 6 14
21275201?v=3 hfzwhd 7 11
250488?v=3 mahmudahsan 8 10
5622951?v=3 cylim 9 6
1027482?v=3 shivanarrthine 10 6
5538708?v=3 katsana 11 6
672704?v=3 alienxp03 12 4
11567740?v=3 cjinghong 13 4
26650445?v=4 imajeet 14 3
924488?v=3 rajahafify 15 3
394346?v=3 starkliew 16 3
19613217?v=3 archeym 17 2
342305?v=3 wajatimur 18 2
3182395?v=4 imthegiga 19 2
3954625?v=3 cupnoodle 20 2
3324640?v=3 zev23 21 2
1301371?v=3 mwazir2 22 2
809350?v=3 yinsee 23 2
13582452?v=3 iflix-letsplay 24 2
20343677?v=3 ayussalleh 25 1