Top Shell GitHub developers in MexicoUsername Country rank Stars
266721?v=3 roverwire 1 594
23920?v=3 unixorn 2 508
38738?v=3 colinmollenhour 123 777
8358?v=3 felipec 4 332
3136873?v=3 bntzio 5 170
2523244?v=3 icalialabs 6 112
19752290?v=3 devblend 1122 53
11022466?v=3 crizstian 8 49
331?v=3 vic 9 47
1299233?v=4 toxtli 1435 37
2124129?v=3 stevenshiau 7 159
244801?v=3 joanpc 12 28
1163406?v=3 caruizdiaz 13 26
6739418?v=3 sheng-bo 14 24
250304?v=3 luiselizondo 15 22
259803?v=3 bcessa 16 22
696447?v=3 marshallford 17 20
2207402?v=3 roguephysicist 18 20
225115?v=3 renich 19 19
4936488?v=3 vdevices 1563 33
1825?v=3 tacvbo 21 18
2329535?v=3 tsaikd 35 32
2186602?v=3 gustawho 23 17
6166844?v=3 qrokes 24 17
328840?v=3 invisiblek 25 15