Top Swift GitHub developers in NorwayUsername Country rank Stars
1340892?v=3 hyperoslo 1 22308
2284279?v=4 onmyway133 2 8154
57446?v=4 zenangst 3 5753
1088217?v=4 3lvis 4 4611
11816788?v=4 eonist 5 1895
1086260?v=3 kostiakoval 6 1728
2492354?v=3 schibsted 7 1611
10529867?v=3 vadymmarkov 8 1533
46072?v=3 kareman 9 579
2485680?v=3 bakkenbaeck 10 577
5527425?v=3 nordicsemiconductor 11 403
1579465?v=3 haaakon 12 383
18738939?v=3 agens-no 13 363
6138120?v=3 ramongilabert 14 341
167989?v=4 fespinoza 15 253
173871?v=3 atveit 16 170
387012?v=3 domenicosolazzo 17 148
4337897?v=3 yr 403 98
12526327?v=3 oyvind-hauge 19 97
628887?v=3 yuppielabel 405 113
3409925?v=3 vegather 21 76
241669?v=3 tskulbru 22 55
5815539?v=3 nrkno 23 44
16467482?v=3 stylekit 24 38
5527425?v=4 nordicplayground 25 27