Top Go GitHub developers in PolandUsername Country rank Stars
562236?v=3 allegro 1 1670
294880?v=3 ziutek 2 1318
14044910?v=4 mtojek 3 669
487176?v=3 pforemski 4 609
1162017?v=3 rjeczalik 5 576
366002?v=4 cristaloleg 6 469
2419009?v=3 ayufan 7 331
315234?v=3 q3k 8 320
243711?v=3 vrok 9 240
825456?v=4 fcambus 10 214
446070?v=3 c2h5oh 11 148
16120767?v=4 prospectone 12 137
66972?v=3 wendigo 13 131
683888?v=3 jgautheron 14 101
1745173?v=3 kamildrazkiewicz 15 90
431488?v=3 kenjitakahashi 16 75
3087849?v=3 janekolszak 17 75
1621930?v=4 kamilchm 18 67
975962?v=3 aeronotix 19 62
328067?v=3 aquilax 20 50
23197261?v=3 appliscale 21 50
1418686?v=3 kpawlik 22 49
1029525?v=3 michaloo 23 40
87320?v=3 luno 24 39
30776?v=4 exu 25 36