Top Shell GitHub developers in PolandUsername Country rank Stars
31127917?v=4 trimstray 1 2495
17589?v=3 sickill 2 1725
825456?v=4 fcambus 3 1438
9818?v=3 pch 4 1162
804769?v=3 jakubnabrdalik 5 1082
4957913?v=3 mrowa44 6 833
1468993?v=4 krzysztofzablocki 7 621
48054?v=3 mpapis 8 310
624347?v=3 vifon 9 259
16490?v=3 ivyl 10 255
725003?v=3 futuresimple 11 201
292365?v=3 sheerun 12 169
25162767?v=3 djdagovs 13 149
1069029?v=3 justarchi 14 148
62799?v=3 rraptorr 15 142
65431?v=3 marcinbunsch 16 116
738069?v=3 missinglink 9 122
29330179?v=3 ayufan-rock64 18 100
1047839?v=3 appunite 19 94
1029525?v=3 michaloo 20 91
21027558?v=3 ayufan-pine64 21 91
8332010?v=3 i-nex 22 87
35331661?v=4 appalaszynski 23 85
695319?v=4 pwittchen 24 76
1611150?v=3 polidea 25 76