Top Shell GitHub developers in PolandUsername Country rank Stars
17589?v=3 sickill 1 1725
825456?v=4 fcambus 2 1347
9818?v=3 pch 3 1162
804769?v=3 jakubnabrdalik 4 1082
4957913?v=3 mrowa44 5 833
1468993?v=4 krzysztofzablocki 6 616
48054?v=3 mpapis 7 310
624347?v=3 vifon 8 259
16490?v=3 ivyl 9 255
725003?v=3 futuresimple 10 201
292365?v=3 sheerun 11 169
25162767?v=3 djdagovs 12 149
1069029?v=3 justarchi 13 148
62799?v=3 rraptorr 14 142
65431?v=3 marcinbunsch 15 116
738069?v=3 missinglink 9 122
29330179?v=3 ayufan-rock64 17 100
1047839?v=3 appunite 18 94
1029525?v=3 michaloo 19 91
21027558?v=3 ayufan-pine64 20 91
8332010?v=3 i-nex 21 87
35331661?v=4 appalaszynski 22 85
1611150?v=3 polidea 23 76
119231?v=3 rsp 24 74
445574?v=3 kolargol 25 72