Top Java GitHub developers in SwedenUsername Country rank Stars
1525924?v=3 emilsjolander 1 8179
741279?v=4 perwendel 2 7895
89926?v=3 jayway 3 4114
43943?v=3 johannilsson 4 4061
195860?v=3 pakerfeldt 5 2192
378279?v=4 oblador 6 2178
2805749?v=3 robovm 7 1970
461719?v=3 serso 8 1853
487469?v=3 sonyxperiadev 9 1694
233203?v=3 citerus 10 1260
12801879?v=3 wrapp-archive 11 1189
223655?v=3 spacecowboy 12 1148
731141?v=3 wrapp 13 1137
1108166?v=3 musenkishi 14 967
229761?v=3 nadam 15 750
1932485?v=4 thiagokimo 16 714
804039?v=4 junkdog 17 699
873760?v=3 ribomation 18 369
660706?v=3 tgwizard 19 353
39149?v=3 cgbystrom 20 333
439571?v=3 tomasbjerre 21 306
6419758?v=3 oleksandrkucherenko 22 296
202548?v=3 kaaes 23 284
846688?v=4 vikeri 24 278
13784275?v=3 ihorklimov 25 275