Top Ocaml GitHub developers in SwedenUsername Country rank Stars
439202?v=3 mhallin 1 141
1607770?v=4 ulrikstrid 2 56
248148?v=3 ftrvxmtrx 3 18
78756?v=3 oscarh 4 15
7657134?v=4 rootmos 5 10
125003?v=3 samuell 6 3
160216?v=3 uwiger 7 2
12938?v=3 anders 8 2
3965376?v=3 chfi 9 1
9025304?v=3 andreasloow 10 1
913109?v=3 korken89 11 0
8262714?v=3 timknast 12 0
342897?v=3 carlanton 13 0
295280?v=3 peterlefanulumsdaine 14 0
194588?v=3 gabrielpeart 15 0
10504?v=3 noj 16 0
3715715?v=4 thomasthiebaud 17 0
7224052?v=4 michaelnoven 18 0
14030638?v=3 thetypomaster 19 0
9688367?v=3 raysuhyunlee 20 0
8566054?v=4 simeg 21 0