Top Javascript GitHub developers in TaiwanUsername Country rank Stars
3382565?v=3 chentsulin 1 10264
1153134?v=3 muan 2 5906
3001525?v=3 jhen0409 3 4393
12113222?v=4 xxhomey19 13 4670
2097473?v=4 kdchang 5 3078
13506626?v=4 weichiachang 6 2953
6357215?v=4 fuyaode 7 2946
3215677?v=3 bhnddowinf 8 2869
5063785?v=4 wkh237 9 2723
20723?v=3 audreyt 10 2655
7082849?v=3 abynim 11 1989
93093?v=3 timdream 12 1640
68322?v=3 eragonj 13 1578
3477613?v=3 emn178 14 1307
447801?v=4 cheton 15 929
325936?v=3 coodoo 16 924
247818?v=3 dreamerslab 17 863
3777138?v=3 changbenny 18 820
811518?v=3 pc035860 19 820
2668086?v=3 g0v 20 794
252072?v=4 cfsghost 21 764
24364830?v=4 byronhsu 22 721
8567270?v=4 jigsawye 23 708
1203110?v=4 xsynaptic 24 706
1527371?v=4 evenchange4 25 701