Top Shell GitHub developers in TurkeyUsername Country rank Stars
712419?v=3 fatihacet 1 576
15425071?v=4 ismailtasdelen 2 237
8638417?v=3 bilgi-webteam 3 193
20618414?v=4 wazehell 4 152
100746?v=3 ersiner 5 144
196477?v=4 f 6 81
270150?v=3 19 7 77
698308?v=3 dashersw 8 76
202497?v=3 shdcn 9 57
2063957?v=3 ardakilic 10 50
1453152?v=3 hazelcast 11 45
1199195?v=3 lemiorhan 12 43
1386203?v=3 gokhanmoral 13 41
4836149?v=3 hexvalid 14 41
988213?v=3 isair 15 41
330946?v=3 ozancaglayan 16 35
82952?v=3 vigo 17 32
1188713?v=3 dadalar 18 32
803763?v=3 mustafaakin 19 27
420332?v=3 hasanozgan 20 27
17827558?v=3 aktos-io 21 26
94374?v=3 ustun 22 23
1723142?v=3 derkan 23 23
1583263?v=3 yahyaerturan 24 22
305911?v=3 lab2023 25 21