Top Java GitHub developers in UgandaUsername Country rank Stars
4894472?v=3 paulasiimwe 1 53
5786492?v=3 atimothee 2 11
11098434?v=3 wilsonpius 3 9
532246?v=3 jamesmura 4 8
1042122?v=3 diamondtrust66 5 6
132737?v=3 jongos 6 7
5720580?v=3 kevinjam 7 5
246368?v=3 carlosaml 8 5
5436153?v=3 mronyancha 9 4
416610?v=3 mistaguy 10 4
5436153?v=3 chrisp22 11 4
13334412?v=3 kyeza 12 3
3117020?v=3 abayima 13 3
20888838?v=3 henryk51294 14 3
12892069?v=3 serryjohns 15 3
11192883?v=4 robert-andama 16 2
16233272?v=3 mets-programme 17 2
12176558?v=3 mugenyi 18 2
19165388?v=3 oedwin 19 2
15885554?v=4 kaweesi 20 1
11675589?v=3 cjxonix 21 1
15266028?v=4 pirupius 22 1
915566?v=3 revence27 23 1
3890575?v=3 isaackyuka 24 1
1686803?v=3 kraib 25 1