Top Puppet GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
234268?v=3 puppetlabs 1 619
8693967?v=3 voxpupuli 2 510
131818?v=3 jordansissel 3 387
56668?v=3 wikimedia 4 382
4742?v=3 elasticdog 5 344
276141?v=3 blt04 6 280
2178663?v=3 tryghost 7 225
311193?v=3 cmoore4 8 214
2029?v=3 garethr 3 206
448872?v=3 anthonynystrom 10 173
26594?v=3 rtyler 11 158
106098?v=3 tierra 12 147
928837?v=3 ciscosystems 13 136
20028?v=3 jfryman 14 129
288613?v=3 jeremykendall 15 98
1694365?v=3 jrodriguezjr 17 84
107424?v=3 jenkinsci 18 82
698038?v=4 matomo-org 19 81
1266849?v=3 code52 20 79
316872?v=4 chadothompson 21 69
316872?v=3 chad-thompson 22 68
918620?v=3 eklein 23 65
235666?v=3 torrancew 24 62
149630?v=3 portertech 4 58