Top Javascript GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
9892522?v=3 freecodecamp 1 297448
69631?v=3 facebook 2 282655
698437?v=3 airbnb 3 125459
6412038?v=3 reactjs 4 119857
131524?v=3 mozilla 5 92584
70142?v=3 jquery 6 90201
12631?v=3 substack 7 84555
887802?v=3 automattic 8 71050
230541?v=3 mbostock 9 57755
5502029?v=4 typicode 10 55403
5078602?v=3 formidablelabs 11 54386
1089146?v=3 atom 12 51398
4732?v=3 jashkenas 13 50068
19538647?v=3 facebookincubator 14 47133
4219865?v=3 nylas 15 46455
5796209?v=3 semantic-org 16 46109
10161?v=3 joyent 17 44045
121766?v=3 feross 18 43652
9919?v=3 github 19 41297
819518?v=3 segmentio 20 40525
1530011?v=3 angular-ui 1 38962
39759?v=3 maxogden 22 36109
50278?v=3 twitter 23 34423
6154722?v=3 microsoft 24 33590
156122?v=3 zurb 25 31869