Top Javascript GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
9892522?v=3 freecodecamp 1 292910
69631?v=3 facebook 2 251646
2918581?v=3 twbs 3 116666
6412038?v=3 reactjs 4 106208
698437?v=3 airbnb 5 94147
70142?v=3 jquery 6 87885
131524?v=3 mozilla 7 87022
12631?v=3 substack 8 81954
150330?v=3 getify 9 74241
887802?v=3 automattic 10 67627
230541?v=3 mbostock 11 57628
4732?v=3 jashkenas 12 48831
5502029?v=4 typicode 13 46724
5078602?v=3 formidablelabs 14 46446
4219865?v=3 nylas 15 45861
121766?v=3 feross 16 43106
10161?v=3 joyent 17 42735
5796209?v=3 semantic-org 18 42048
19538647?v=3 facebookincubator 19 38555
1530011?v=3 angular-ui 20 38308
819518?v=3 segmentio 21 37713
9919?v=3 github 22 36167
39759?v=3 maxogden 23 34619
50278?v=3 twitter 24 33194
156122?v=3 zurb 25 30910