Top Javascript GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
9892522?v=3 freecodecamp 1 297233
69631?v=3 facebook 2 271554
698437?v=3 airbnb 3 121557
6412038?v=3 reactjs 4 117173
131524?v=3 mozilla 5 91583
70142?v=3 jquery 6 89756
12631?v=3 substack 7 84046
887802?v=3 automattic 8 70387
230541?v=3 mbostock 9 57747
5078602?v=3 formidablelabs 10 53388
5502029?v=4 typicode 11 53221
1089146?v=3 atom 12 50452
4732?v=3 jashkenas 13 49868
4219865?v=3 nylas 14 46396
19538647?v=3 facebookincubator 15 45287
5796209?v=3 semantic-org 16 45283
121766?v=3 feross 17 43205
10161?v=3 joyent 18 42908
9919?v=3 github 19 40400
819518?v=3 segmentio 20 40085
1530011?v=3 angular-ui 1 38860
39759?v=3 maxogden 22 35809
50278?v=3 twitter 23 34216
6154722?v=3 microsoft 24 32294
156122?v=3 zurb 25 31726