Top Javascript GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
9892522?v=3 freecodecamp 1 239520
69631?v=3 facebook 2 196967
2918581?v=3 twbs 3 109463
6412038?v=3 reactjs 4 89245
70142?v=3 jquery 5 84511
131524?v=3 mozilla 6 81169
12631?v=3 substack 7 77271
698437?v=3 airbnb 8 74399
150330?v=3 getify 9 58225
230541?v=3 mbostock 10 57355
4732?v=3 jashkenas 11 47195
4219865?v=3 nylas 12 44408
10161?v=3 joyent 13 40923
121766?v=3 feross 14 38443
1530011?v=3 angular-ui 15 36872
5502029?v=3 typicode 16 36520
5078602?v=3 formidablelabs 17 34999
5796209?v=3 semantic-org 18 34954
819518?v=3 segmentio 19 32565
39759?v=3 maxogden 20 32320
50278?v=3 twitter 21 31340
156122?v=3 zurb 22 30271
476009?v=3 adobe 23 28006
1262264?v=3 callemall 24 23660
1445252?v=3 balderdashy 25 23502