Top Javascript GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
9892522?v=3 freecodecamp 1 294983
69631?v=3 facebook 2 258575
2918581?v=3 twbs 3 118017
6412038?v=3 reactjs 4 108902
698437?v=3 airbnb 5 103614
70142?v=3 jquery 6 88488
131524?v=3 mozilla 7 88412
12631?v=3 substack 8 82629
887802?v=3 automattic 9 68464
230541?v=3 mbostock 10 57657
4732?v=3 jashkenas 11 49188
5078602?v=3 formidablelabs 12 48338
5502029?v=4 typicode 13 48331
4219865?v=3 nylas 14 46023
1089146?v=3 atom 15 45225
121766?v=3 feross 16 43423
5796209?v=3 semantic-org 17 42934
10161?v=3 joyent 18 42774
19538647?v=3 facebookincubator 19 40438
1530011?v=3 angular-ui 20 38513
819518?v=3 segmentio 21 38410
9919?v=3 github 22 36768
39759?v=3 maxogden 23 34941
50278?v=3 twitter 24 33559
156122?v=3 zurb 25 31126