Top Javascript GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
69631?v=3 facebook 1 344615
9892522?v=3 freecodecamp 2 298040
698437?v=3 airbnb 3 132960
6412038?v=3 reactjs 4 126180
131524?v=3 mozilla 5 94965
70142?v=3 jquery 6 91067
12631?v=3 substack 7 85755
887802?v=3 automattic 8 72613
5502029?v=4 typicode 9 59034
230541?v=3 mbostock 10 57817
5078602?v=3 formidablelabs 11 57391
1089146?v=3 atom 12 52914
4732?v=3 jashkenas 13 50579
5796209?v=3 semantic-org 14 47930
19538647?v=3 facebookincubator 15 47752
4219865?v=3 nylas 16 46555
121766?v=3 feross 17 46029
10161?v=3 joyent 18 42985
9919?v=3 github 19 42669
819518?v=3 segmentio 20 41873
1530011?v=3 angular-ui 1 39106
6154722?v=3 microsoft 22 38233
39759?v=3 maxogden 23 36775
1315101?v=4 yangshun 24 33347
952783?v=3 thejameskyle 25 33082