Top Javascript GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
9892522?v=3 freecodecamp 1 295477
69631?v=3 facebook 2 264148
2918581?v=3 twbs 3 119016
6412038?v=3 reactjs 4 111249
698437?v=3 airbnb 5 105725
131524?v=3 mozilla 6 89310
70142?v=3 jquery 7 88772
12631?v=3 substack 8 82978
887802?v=3 automattic 9 68966
230541?v=3 mbostock 10 57684
4732?v=3 jashkenas 11 49361
5502029?v=4 typicode 12 49328
5078602?v=3 formidablelabs 13 49323
1089146?v=3 atom 14 46291
4219865?v=3 nylas 15 46117
121766?v=3 feross 16 43540
5796209?v=3 semantic-org 17 43473
10161?v=3 joyent 18 42805
19538647?v=3 facebookincubator 19 41713
819518?v=3 segmentio 20 38856
1530011?v=3 angular-ui 21 38592
9919?v=3 github 22 37144
39759?v=3 maxogden 23 35149
50278?v=3 twitter 24 33716
156122?v=3 zurb 25 31311