Top Javascript GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
69631?v=3 facebook 1 336095
9892522?v=3 freecodecamp 2 297727
698437?v=3 airbnb 3 129955
6412038?v=3 reactjs 4 123508
131524?v=3 mozilla 5 94062
70142?v=3 jquery 6 90701
12631?v=3 substack 7 85335
887802?v=3 automattic 8 71957
230541?v=3 mbostock 9 57795
5502029?v=4 typicode 10 57627
5078602?v=3 formidablelabs 11 56259
1089146?v=3 atom 12 52229
4732?v=3 jashkenas 13 50347
19538647?v=3 facebookincubator 14 47593
5796209?v=3 semantic-org 15 47073
4219865?v=3 nylas 16 46510
121766?v=3 feross 17 45631
10161?v=3 joyent 18 42920
9919?v=3 github 19 42224
819518?v=3 segmentio 20 41209
1530011?v=3 angular-ui 21 39030
6154722?v=3 microsoft 22 36810
39759?v=3 maxogden 23 36526
952783?v=3 thejameskyle 24 33082
50278?v=3 twitter 25 32832