Top Javascript GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
9892522?v=3 freecodecamp 1 262344
69631?v=3 facebook 2 213054
2918581?v=3 twbs 3 112010
6412038?v=3 reactjs 4 95434
70142?v=3 jquery 5 85703
131524?v=3 mozilla 6 81578
698437?v=3 airbnb 7 79313
12631?v=3 substack 8 78829
150330?v=3 getify 9 64605
230541?v=3 mbostock 10 57430
4732?v=3 jashkenas 11 47702
4219865?v=3 nylas 12 45109
10161?v=3 joyent 13 42233
121766?v=3 feross 14 41365
5502029?v=3 typicode 15 39592
5078602?v=3 formidablelabs 16 38350
5796209?v=3 semantic-org 17 38209
1530011?v=3 angular-ui 1 37449
819518?v=3 segmentio 19 34077
39759?v=3 maxogden 20 33075
50278?v=3 twitter 21 31963
19538647?v=3 facebookincubator 22 30220
156122?v=3 zurb 23 29955
476009?v=3 adobe 24 28361
1262264?v=3 callemall 25 25153