Top Javascript GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
9892522?v=3 freecodecamp 1 292925
69631?v=3 facebook 2 251819
2918581?v=3 twbs 3 116715
6412038?v=3 reactjs 4 106304
698437?v=3 airbnb 5 94209
70142?v=3 jquery 6 87916
131524?v=3 mozilla 7 87053
12631?v=3 substack 8 81974
150330?v=3 getify 9 74313
887802?v=3 automattic 10 67641
230541?v=3 mbostock 11 57628
4732?v=3 jashkenas 12 48842
5502029?v=4 typicode 13 46770
5078602?v=3 formidablelabs 14 46655
4219865?v=3 nylas 15 45866
121766?v=3 feross 16 43172
10161?v=3 joyent 17 42736
5796209?v=3 semantic-org 18 42077
19538647?v=3 facebookincubator 19 38620
1530011?v=3 angular-ui 20 38316
819518?v=3 segmentio 21 37722
9919?v=3 github 22 36184
39759?v=3 maxogden 23 34622
50278?v=3 twitter 24 33207
156122?v=3 zurb 25 30913