Top Javascript GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
9892522?v=3 freecodecamp 1 296935
69631?v=3 facebook 2 264111
698437?v=3 airbnb 3 118985
6412038?v=3 reactjs 4 115008
131524?v=3 mozilla 5 90643
70142?v=3 jquery 6 89401
12631?v=3 substack 7 83656
887802?v=3 automattic 8 69847
230541?v=3 mbostock 9 57725
5078602?v=3 formidablelabs 10 52366
5502029?v=4 typicode 11 51377
4732?v=3 jashkenas 12 49692
1089146?v=3 atom 13 49463
4219865?v=3 nylas 14 46294
5796209?v=3 semantic-org 15 44600
19538647?v=3 facebookincubator 16 43999
121766?v=3 feross 17 43018
10161?v=3 joyent 18 42879
9919?v=3 github 19 39728
819518?v=3 segmentio 20 39612
1530011?v=3 angular-ui 1 38776
39759?v=3 maxogden 22 35569
50278?v=3 twitter 23 34063
6154722?v=3 microsoft 24 31869
156122?v=3 zurb 25 31582