Top Javascript GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
9892522?v=3 freecodecamp 1 291712
69631?v=3 facebook 2 239442
2918581?v=3 twbs 3 114390
6412038?v=3 reactjs 4 101429
698437?v=3 airbnb 5 93423
70142?v=3 jquery 6 86932
131524?v=3 mozilla 7 83559
12631?v=3 substack 8 80685
150330?v=3 getify 9 70118
887802?v=3 automattic 10 66456
230541?v=3 mbostock 11 57573
4732?v=3 jashkenas 12 48323
4219865?v=3 nylas 13 45626
5502029?v=3 typicode 14 43627
121766?v=3 feross 15 42798
5078602?v=3 formidablelabs 16 42649
10161?v=3 joyent 17 42647
5796209?v=3 semantic-org 18 40434
1530011?v=3 angular-ui 19 37915
819518?v=3 segmentio 20 36329
9919?v=3 github 21 34912
19538647?v=3 facebookincubator 22 34632
39759?v=3 maxogden 23 33943
50278?v=3 twitter 24 32692
156122?v=3 zurb 25 30445