Top Javascript GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
9892522?v=3 freecodecamp 1 276605
69631?v=3 facebook 2 231139
2918581?v=3 twbs 3 113190
6412038?v=3 reactjs 4 98545
698437?v=3 airbnb 5 89969
70142?v=3 jquery 6 86339
131524?v=3 mozilla 7 82603
12631?v=3 substack 8 79765
150330?v=3 getify 9 67039
887802?v=3 automattic 10 65679
230541?v=3 mbostock 11 57486
4732?v=3 jashkenas 12 47972
4219865?v=3 nylas 13 45401
10161?v=3 joyent 14 42599
121766?v=3 feross 15 42100
5502029?v=3 typicode 16 41175
5078602?v=3 formidablelabs 17 40802
5796209?v=3 semantic-org 18 39433
1530011?v=3 angular-ui 19 37673
819518?v=3 segmentio 20 35558
39759?v=3 maxogden 21 33535
19538647?v=3 facebookincubator 22 32522
50278?v=3 twitter 23 32318
156122?v=3 zurb 24 30185
476009?v=3 adobe 25 28543