Top Javascript GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
9892522?v=3 freecodecamp 1 276992
69631?v=3 facebook 2 231384
2918581?v=3 twbs 3 113227
6412038?v=3 reactjs 4 98615
698437?v=3 airbnb 5 90078
70142?v=3 jquery 6 86349
131524?v=3 mozilla 7 82632
12631?v=3 substack 8 79783
150330?v=3 getify 9 67144
887802?v=3 automattic 10 65688
230541?v=3 mbostock 11 57486
4732?v=3 jashkenas 12 47979
4219865?v=3 nylas 13 45410
10161?v=3 joyent 14 42600
121766?v=3 feross 15 42112
5502029?v=3 typicode 16 41217
5078602?v=3 formidablelabs 17 40832
5796209?v=3 semantic-org 18 39471
1530011?v=3 angular-ui 19 37681
819518?v=3 segmentio 20 35582
39759?v=3 maxogden 21 33557
19538647?v=3 facebookincubator 22 32604
50278?v=3 twitter 23 32335
156122?v=3 zurb 24 30193
476009?v=3 adobe 25 28544