Top Swift GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
8502419?v=4 btrn 26 4015
4990772?v=3 uacaps 27 3994
954279?v=3 bradlarson 28 3773
2286277?v=4 efremidze 29 3628
357098?v=3 linkedin 30 3288
621479?v=3 raizlabs 31 3251
16888034?v=3 highbay 32 3202
4544152?v=3 jadengeller 33 3141
13121066?v=3 swiftkickmobile 34 3068
1683261?v=3 movielala 35 3001
3687054?v=3 austinzheng 36 2976
13442331?v=4 beaunouvelle 3 4351
1808180?v=3 ifttt 38 2937
514560?v=3 ariok 39 2872
546231?v=3 artsy 40 2860
474794?v=3 jpsim 41 2708
230455?v=3 bignerdranch 42 2694
557680?v=3 willowtreeapps 43 2619
222133?v=3 melvitax 44 2558
4694896?v=4 zhxnlai 45 2539
2301114?v=3 jessesquires 46 2407
4123759?v=3 mobileplayer 47 2390
20386064?v=3 carambalabs 48 2259
2042313?v=4 analogcode 49 2179
1156077?v=4 tidwall 50 2121